javlist

ABP

24/11/2015 at 13:13

webadmin

Aprenentatge Basat en Problemes

La metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) o PBL en anglès (Problem-Based Learning) està centrada en l’aprenentatge i en l’alumnat com vertaders protagonistes. A través de la investigació i la reflexió, les alumnes i els alumnes arriben a una solució d’un problema plantejat per part del professorat adquirint, a més a més del coneixement, una sèrie d’habilitats i actituds imprescindibles dins del procés educatiu.

Durant aquest procés, l’alumnat segueix un aprenentatge col·laboratiu, on cada equip o grup gestiona els seus propis mecanismes per la resolució del problema i prenent totes les decisions necessàries per assolir l’èxit. Aquest tipus de relació entre els membres de l’equip motiven unes interaccions i relacions que acabaran per generar una interdependència positiva que no impliqui competència.

Cal destacar que la metodologia ABP fomenta i ajuda a l’alumnat a desenvolupar una sèrie de competències, entre les que es troben:

 • Resolució de problemes.
 • Presa de decisions.
 • Treball en equip.
 • Habilitats de comunicació.
 • Desenvolupament d’actituds i valors.
 • Identificació de problemes rellevants del context professional.
 • Adquisició de la consciència del propi aprenentatge.
 • Gestió i planificació de les estratègies que es portaran a terme per la resolució del problema.
 • Pensament crític.
 • L’aprenentatge autodirigit.
 • Habilitats d’avaluació i autoavaluació.
 • L’aprenentatge permanent.
 • Desenvolupament del raonament eficaç i la creativitat.
 • Habilitats en la recerca i la destria d’informació.
 • Habilitats relacionades amb la investigació.
 • Ús i comprensió de les eines TIC/TAC i la societat de la informació.

A grans trets i de forma sintetitzada, la metodologia aplicada a l’aula se centra en l’alumnat, creant grups o equips de petita grandària (3 o 4 membres per grup). El passos que se segueixen són els següents:

 • Creació dels grups per part del professorat atenent a uns criteris determinats pel mateix personal docent.
 • Presentació del problema, l’enunciat i la guia del cas.
 • Concreció dels acords inicials de cada grup i elecció de rols.
 • Pluja d’idees i estructuració del coneixement previ.
 • Realització i organització dels objectius per la resolució del problema.
 • Planificació de les tasques per l’organització de l’activitat.
 • Realització de les actes pel seguiment i estructuració de l’activitat.
 • Creació d’un treball o memòria final.
 • Creació d’una presentació multimèdia que serà exposada i defensada per tots els membres del grup.
 • Realització d’una coavaluació per l’avaluació entre els diferents grups.
 • Avaluació individual, dels recursos, dels materials i dels membres del grup.

EXPERIÊNCIES:

Curs 2015-2016:

 • Aplicació de la metodologia SCRUM als projectes ABP. Departament d’Informàtica.

Curs 2014-2015:

Curs 2013-2014:

Curs 2012-2013:

 • Curs de formació al professorat sobre metodologia ABP.